Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Mini Opslag Yerseke
Artikel 1. Definities
Algemene Voorwaarden:
de Algemene Voorwaarden van Mini Opslag Yerseke
Het Gehuurde:
de opslagruimte die de Huurder voor een bepaalde tijd huurt voor het zelf opslaan van goederen;
Huishoudelijk Reglement:
gedragsregels voor het gebruik van de opslagruimte(s) en goederen die ter (bruik)leen worden aangeboden door de Verhuurder;
Huurder:
één of meerdere natuurlijke personen (in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) of rechtspersonen die opslagruimte huurt;
Huurprijs:
de huurpenningen die de Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is;
Huurovereenkomst:
de overeenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder, waarbij de Verhuurder zich verbindt tot het voor een bepaalde tijd verstrekken van het gebruik van opslagruimte aan de Huurder, en de Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor bepaalde tegenprestatie;
Huurtermijn:
de periode waarvoor de Huurovereenkomst wordt gesloten. Waar gesproken wordt van een dag, week, maand of jaar wordt bedoeld een kalenderdag, -week, -maand of -jaar;
Verhuurder:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mini Opslag Yerseke
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder, ongeacht de aard en benaming van de rechtsbetrekking, tenzij Huurder en Verhuurder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden schriftelijk hebben uitgesloten.
2.2
Bedingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover door de Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.
2.3
De Huurovereenkomst is geen overeenkomst van bewaarneming in de zin van artikel 7:600 BW. Op de Verhuurder rust geen verplichting tot het houden van toezicht op de door de Huurder opgeslagen goederen.
2.4
 
 
 
 
Als een deel van de overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen De Huurder en Verhuurder overeengekomen zouden zijn, als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
3. Huishoudelijk Reglement
3.1
Naast de Algemene Voorwaarden is op de Huurovereenkomst tevens van toepassing het Huishoudelijk Reglement van de Verhuurder.
3.2
De Huurder is gehouden zich naar de regels van het Huishoudelijk Reglement te gedragen.
3.3
Overtreding van de regels van het Huishoudelijk Reglement kan leiden tot aansprakelijkheid voor alle schade die daaruit voortvloeit voor de Verhuurder en/of de eigenaar van het Gehuurde.
4. Totstandkoming Huurovereenkomst en Huurtermijn
4.1
De Huurovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en komt slechts tot stand na ondertekening door de Huurder en Verhuurder.
4.2
De Huurovereenkomst kan voor elke gewenste Huurtermijn worden aangegaan met een minimum termijn van één maand. Zonder opzegging van de Huurovereenkomst door Huurder of Verhuurder, zal de Huurovereenkomst steeds met een gelijke Huurtermijn als waarvoor de Huurovereenkomst oorspronkelijk is aangegaan stilzwijgend worden verlengd.
 
 
5. Wijziging Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk Reglement
5.1
De Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
5.2
Van een wijziging en/of aanvulling van de Huurovereenkomst of de Algemene Voorwaarden zal de Huurder in kennis gesteld worden of raadpleeg de website.
5.3
Een wijziging en/of aanvulling treedt in werking vier weken na de in kennisstelling.
5.4
De Huurder wordt geacht in te stemmen met de wijziging en/of aanvulling, indien hij niet binnen vier weken na in kennis te zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
5.5
Bij een mededeling van wijziging en/of aanvulling is de Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Beëindiging is slechts schriftelijk mogelijk binnen twee weken na dagtekening van de schriftelijke in kennisstelling.
5.6
Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op het Huishoudelijk Reglement, uitgezonderd het bepaalde onder 5.1.
6. Einde overeenkomst
6.1
De Huurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst tegen het einde van de lopende Huurtermijn op te zeggen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan de Verhuurder en met inachtneming van een opzegtermijn van eenentwintig dagen. Indien de Huurtermijn korter is dan één maand, dan bedraagt de opzegtermijn voor de Huurder steeds minimaal de helft van de lopende Huurtermijn, waarbij een gedeelte van een dag steeds afgerond wordt op een hele dag.
6.2
De Verhuurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst tegen het einde van de lopende Huurtermijn schriftelijk op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. Indien de Huurtermijn korter is dan één maand, dan bedraagt de opzegtermijn voor de Verhuurder steeds minimaal de helft van de lopende Huurtermijn, waarbij een gedeelte van een dag steeds afgerond wordt op een hele dag.
6.3
De Verhuurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien de Huurder niet binnen 48 uur gevolg geeft aan de eerste sommatie tot nakoming van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of het Huishoudelijk Reglement.
6.4
Indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de Huurder tussentijds wordt beëindigd, blijft de Huurder gehouden tot voldoening van de Huurprijs over de gehele Huurtermijn.
7. Huurprijs en borg
7.1
De overeengekomen Huurprijs wordt schriftelijk vastgelegd in de Huurovereenkomst. De Huurder is verplicht de overeengekomen Huurprijs (maandelijks) bij vooruitbetaling over te maken naar de door de Verhuurder opgegeven bankrekening
7.2
Wanneer er sprake is van meerdere Huurders, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de Huurprijs.
7.3
Bij beëindiging van de Huurovereenkomst door opzegging door de Huurder vóór het einde van de overeengekomen Huurtermijn, zal de Verhuurder de reeds vooruitbetaalde Huurprijs voor de niet genoten Huurtermijn terugboek

 

en op de bankrekening van de Huurder, tenzij art. 6 van toepassing is of de Verhuurder recht heeft op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

7.4
Indien de Huurder gedurende een periode van veertien dagen achterstallig is in de voldoening van de Huurprijs, is de Verhuurder zonder sommatie van de Huurder bevoegd de toegang tot het Gehuurde voor de Huurder, en door de Huurder gevolmachtigden, te blokkeren. De verhuurder is gerechtigd de unit te voorzien van nieuwe sloten, af te sluiten en te verzegelen en over de verschuldigde tegoeden een rentepercentage in rekening te brengen van 2% per maand, ingaande vanaf de factuurdatum.
De verhuurder heeft het recht om de invordering van de door de huurder verschuldigde bedragen uit handen te geven en de buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder in rekening te brengen.
Indien de huurder een of meerdere verplichtingen voortvloeien uit de huurovereenkomst niet nakomt, surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de verhuurder het recht om met onmiddellijk ingang de huurovereenkomst als ontbonden en beëindigd te beschouwen zonder daarbij afstand te hebben gedaan van het recht om de huurder aansprakelijk te stellen voor geleden schade.
7.5
 
De Huurder dient een borgsom te deponeren ten bedrage van de gebruikelijke Huurprijs zonder korting met een minimum van een Huurtermijn van twee maanden. Bij tussentijdse wijziging van het Gehuurde zal de borgsom overeenkomstig aangepast worden, met dien verstande dat bij een verhoging van de borgsom de Huurder dient bij te betalen en bij een verlaging van de borgsom de Verhuurder het meerdere zal terugbetalen.
7.6
Met ingang van 1 januari van ieder jaar zal de Huurprijs geïndexeerd worden overeenkomstig de consumentenprijsindex.
7.7
Voorts is de Verhuurder gerechtigd de Huurprijs te allen tijde te wijzigen, waarbij een maximum verhoging van 5% per jaar geldt.
7.8
Eventuele kortingen op de Huurprijs worden schriftelijk vastgelegd in de Huurovereenkomst.
7.9
De Huurder is niet bevoegd ten aanzien van de Verhuurder verrekening toe te passen of zich in verband met betaling van de Huurprijs op opschorting te beroepen.
 
 
8. Goederen en voorzieningen
8.1 Aan- en afvoer van goederen kan uitsluitend geschieden via de daartoe aan te wijzen in- en uitgang van de accommodatie. Instructies die door of namens de verhuurder worden gegeven, dienen strikt te worden opgevolgd.
8.2 Na het laden en lossen moeten voertuigen het complex direct verlaten. Parkeren van rijwielen, auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen is alleen toegestaan op de daarvoor door de verhuurder aangewezen plaatsen. De huurder kan in de nabije omgeving van het pand parkeren, bij voorkeur in de parkeervakken aan de voorkant van het complex.
8.3 Het is tijdens het laden en lossen niet toegestaan voertuigen zodanig in, of voor het pand, of op de openbare weg te parkeren, dat de verkeerscirculatie belemmerd wordt.
8.4 Dozen en of goederen die in het gangpad staan worden als afval beschouwd en worden als zodanig verwijdert.
8.5 De huurder ontvangt van de verhuurder een sleutel waarmee de huurder het pand kan betreden, dan wel afsluiten. Bij verlies van sleutel is de verhuurder gerechtigd de huurder een bedrag van € 25,00 per sleutel in rekening te brengen.
8.6 Bediening van verwarming en andere technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor technische storingen of andere storingen, hoe ook genaamd.
8.7 Het is de huurder niet toegestaan: om plastic tweelingsnoer te gebruiken, schelhaken, spijkers, e.d. te gebruiken voor het bevestigen van leidingen. Lasverbindingen achter wanden, in plafonds, e.d. weg te werken. Eigen energie op te wekken d.m.v. separaat opgestelde generatoren.
8.8 Goederen, die door onaangename reuk of op andere wijze hinderen, aanwezig te hebben of hinderlijke geluidgevende of lichtstralende toestellen in werking te stellen.
 

9. Bestemming en gebruik

9.1
Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken voor een andere bestemming dan opslagruimte voor roerende zaken.
De Huurder verklaart dat alle goederen die in de opslagruimte worden ondergebracht zijn eigendom zijn, tenzij de huurder het tegendeel schriftelijk heeft kenbaar gemaakt op de huurovereenkomst. OP het moment van de ondertekening van de huurovereenkomst verbindt de huurder zich ertoe het gehuurde van voldoende goederen te voorzien tot zekerheid van betaling van de huurprijs.
9.2
Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan het Gehuurde.
9.3
Vóór ingebruikname van het Gehuurde zal een door de Huurder en Verhuurder te ondertekenen beschrijving gemaakt worden van de staat van het Gehuurde. Wordt het Gehuurde na het einde van de Huurovereenkomst in dezelfde staat opgeleverd als waarin zij volgens de beschrijving is aanvaard, zal de Verhuurder de borgsom binnen twee weken terugstorten op de bankrekening van de Huurder.
9.4
Bij het ontbreken van een beschrijving dient de Huurder het Gehuurde in goede staat op te leveren een en ander ter beoordeling aan de Verhuurder.
9.5
De Verhuurder is bevoegd het Gehuurde te allen tijde te inspecteren.
9.6
De Huurder zal derhalve de Verhuurder op eerste verzoek toegang verschaffen tot het Gehuurde en overige noodzakelijke medewerking verlenen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en inspectie;
9.7
Het is de Huurder niet toegestaan:
het Gehuurde te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen;
toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, goederen of in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige goederen, levende have in het Gehuurde op te slaan of te laten verblijven; zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de Verhuurder juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op slaan, dit op straffe van volledige uitsluiting van aansprakelijkheid van de Verhuurder; voorts is het de Huurder niet toegestaan goederen op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534). ten behoeve van elektrische of andere apparaten gebruik te maken van de elektriciteitsvoorzieningen in het Gehuurde, zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder; het Gehuurde als werkplaats of toonzaal te gebruiken of het Gehuurde op een zodanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving;
in of vanuit het Gehuurde enige commerciële activiteit uit te oefenen;
domicilie te vestigen of de statutaire zetel van een onderneming te kiezen in het Gehuurde;
enig recht uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement of uit enige andere rechtsbetrekking met de Verhuurder, over te dragen aan derden.
derden toegang te verschaffen tot het Gehuurde zonder schriftelijke volmacht. Gedurende de openingstijden dient de derde-gevolmachtigde zich vóór het betreden van het Gehuurde met vertoon van een geldig legitimatiebewijs en deugdelijke volmacht te melden de beheerder.
10. Toegang
 
10.1
De Huurder heeft toegang tot het Gehuurde tijdens de normale toegangsuren van 06.00 uur tot 23.00 uur. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor tijdelijke technische storingen die deze toegang verhindert.
10.2
Onverminderd het bepaalde in artikel 10.3 kunnen Verhuurder en/of alle door Verhuurder aan te wijzen personen het Gehuurde uitsluitend betreden met voorafgaande toestemming van de Huurder. In noodgevallen zijn Verhuurder en/of alle door Verhuurder aan te wijzen personen gerechtigd ook zonder toestemming en zo nodig ook buiten de normale openingstijden het Gehuurde te betreden door openbreking. Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld het plotseling optreden van gebreken, waarvan dringend herstel noodzakelijk is alsook omstandigheden waarbij een Huurder één van zijn verplichtingen niet of niet correct nakomt en/of Verhuurder vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen (zoals de omstandigheid van wanbetaling). Na het Gehuurde betreden te hebben in overeenstemming met artikel 9.2 heeft Verhuurder het recht om een inventaris van de opgeslagen goederen op te stellen.
10.3
Op verzoek van controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids) instanties heeft Verhuurder te allen tijde het recht zichzelf en deze instanties toegang te verschaffen tot het Gehuurde. Voor feitelijke toegangverschaffing tot het Gehuurde door Verhuurder en/of door derden, waaronder controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties met of zonder bewering van recht, aanvaardt Verhuurder geen aansprakelijkheid.
10.4
Verhuurder heeft het recht de Huurder de toegang tot het Gehuurde te ontzeggen en/of alle grendels, sloten en andere beveiligingsinstallaties te verwijderen als de Huurder (één van) zijn verplichtingen niet of niet correct nakomt en/of Verhuurder vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Met name heeft Verhuurder het recht de Huurder de toegang tot de opslagruimte te ontzeggen bij wanbetaling.
11. Verzekering
11.1
De Huurder dient vóór ingebruikname van het Gehuurde op schriftelijke wijze de waarde op te geven van de goederen die hij zal opslaan in het Gehuurde.
11.2
Het opbergen van zaken in het Gehuurde is en blijft uitsluitend voor risico van Huurder. De Huurder is verplicht de door hem in het Gehuurde opgeslagen zaken te verzekeren tegen alle denkbare oorzaken van schade, waaronder onder andere brand, blikseminslag, storm, neerslag en water(uitstroming).
12. Aansprakelijkheid
12.1
De Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Gehuurde die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een wettelijke verplichting, waaronder ook wordt verstaan er door personen die door Huurder tot het Gehuurde zijn toegelaten, en/of een verplichting uit de Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en/of Huishoudelijk Reglement.
12.2
 
 
 
 
12.3
 
  
  
De Huurder vrijwaart de Verhuurder indien de Verhuurder door derden wordt aangesproken tot voldoening van een schuld ten gevolge van gedragingen, handelingen of nalatigheden van de Huurder en/of derden die de Huurder heeft toegelaten of in staat heeft gesteld toegang te krijgen tot het Gehuurde of het pand waarin het Gehuurde zich bevindt.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de persoon of zaken van de Huurder of van derden als gevolg van het optreden en de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het Gehuurde of het gebouw of complex waartoe het Gehuurde behoort, van weersomstandigheden, van brand, ontploffing, en andere voorvallen, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van knaagdieren of insecten, van verlies, diefstal, vandalisme, schimmelvorming of roest. Verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalatigheden van derden of ten gevolge van storingen in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, of stagnatie in de bereikbaarheid van het Gehuurde.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inspecties of controles van overheidswege in of aan het Gehuurde. Onder deze gevolgen is begrepen eventuele schade aan opgeslagen goederen en/of hang- en/of sluitwerk. De Huurder is jegens Verhuurder te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder mocht lijden ten gevolge van deze controles en inspecties.
De Huurder vrijwaart Verhuurder tegen claims, aansprakelijkheidstellingen en /of boetes die Verhuurder worden opgelegd door derden, waaronder de overheid, ten gevolge van gedragingen of nalatigheden van de Huurder en/of personen die de Huurder heeft toegelaten tot het Gehuurde en/of personen van de Huurder en/of personen voor wie de Huurder aansprakelijk is voor het gebruik van het Gehuurde en/of complex waartoe het Gehuurde behoort.
13. Aansprakelijkheid Verhuurder en eigenaar van het Gehuurde
13.1
De Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de Huurder geleden en te lijden schade van welke aard en door welke oorzaak ook, die het door de verzekeraar maximaal uit te keren bedrag te boven gaat, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Verhuurder.
 
13.2
De aansprakelijkheidsuitsluiting in sub 1 geldt tevens voor geleden en te lijden schade door derden die, met of zonder toestemming van de Huurder, goederen hebben of hadden opgeslagen in het Gehuurde.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2
Alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Middelburg
15. Persoonsgegevens
15.1
De persoonsgegevens die de Huurder aan de Verhuurder toevertrouwt, worden door de Verhuurder opgenomen in een gegevensbestand. De Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hierna omschreven doeleinden en al het mogelijke doen om deze persoonsgegevens te beschermen.
15.2
De persoonsgegevens worden door de Verhuurder vastgelegd ten behoeve van haar bedrijfsvoering, klantadministratie en om producten en/of diensten onder de aandacht van haar (voormalige) Huurders te brengen. Indien nodig kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om contact met de Huurder op te nemen.
15.3
Door ondertekening van de Huurovereenkomst verleent de Huurder haar toestemming voor het door de Verhuurder verwerken van zijn persoonsgegeven ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden.
15.4
Indien de (voormalige) Huurder geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over producten en/of diensten van de Verhuurder, dan kan de Huurder dit kenbaar maken aan de Verhuurder.
16. Slotbepalingen
16.1
De Huurder dient een eigen adres op te geven en een tweede adres dat uitsluitend gebruikt zal worden indien de Huurder bij calamiteiten op het eigen adres niet bereikbaar is. Beide adressen mogen slechts gelegen zijn in Nederland.
16.2
De Verhuurder stuurt alle voor de Huurder bestemde bescheiden naar het eigen adres van de Huurder.
16.3
Adreswijzigingen dient de Huurder verplicht schriftelijk mede te delen aan de Verhuurder.
16.4
Na het einde van de Huurovereenkomst zal de Huurder via zijn eigen adres éénmalig schriftelijk door de Verhuurder gewezen worden op achtergelaten goederen. Indien de Huurder niet binnen twee weken na deze melding de goederen komt of laat ophalen, wordt de Huurder geacht ermee in te stemmen dat de goederen door de Verhuurder op de een door de Verhuurder te kiezen wijze afgevoerd en vernietigd worden. De Huurder is en blijft aansprakelijk voor alle schade en kosten die voor de Verhuurder ontstaan door het achterlaten van goederen. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de achtergelaten goederen, ongeacht de wijze waarop en de oorzaak waardoor de schade is ontstaan.
 
 
 
Datum ondertekening van 5 pagina’s Algemene Voorwaarden:
 
Handtekening Huurder : __________________________________